T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: İlçe İnsan Hakları kurulu  >>   İnsan Hakları İhlali Başvuru Formu

 Başvuru
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Nereye ve Nasıl Başvurabilirim?

En yakın valilik veya kaymakamlık bünyesindeki İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına şahsen,
::İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının telefon, faks numaralarına ve elektronik posta adreslerine,
::İnsan hakları başvuru ve şikayet kutularına,
::150 telefon hattını arayarak,
::Ayrıca online başvuru formunu doldurarak şikayet başvurusu yapılabilir.

   Online başvuru yapmadan başvuru formunun çıktısını doldurarak mektupla veya faksla da başvuru yapabilirsiniz.

E-posta: emirgazi@icisleri.gov.tr
 
BAVURU FORMU (WORD)

İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE.. 

   Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yeralan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları gözönünde bulundurmanız gerekmektedir.

1. Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız
kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır.

2. Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadeleri 5N 1K Kuralına göre başvuru metnini "Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim?" bilgilerini sağlayacak şekilde yazınız. Yapacağınız başvuruda 5N 1 K kuralına uygun olarak şikayet edilen kurum ve şikayete konu hak konularını aşağıdaki listeden yararlanarak belirtiniz.

Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun araştırılması ve istatistiki veri elde etme amacıyla kullanılması açısından yararlı olacaktır.

3. Mağdur siz değilde bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.

4. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.

5. Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yeralan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.

6. Yapacağınız başvuruda şikayet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikayet edilen kurum ve şikayete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

İnsan hakları ihlali ile ilgili şikayet başvurusunu internet üzerinden online olarak yapacakların dikkatine:

    Cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtiniz. İsminiz kesinlikle gizli tutulacaktır.

HAK KONULARI LİSTESİ

1. Âdil Yargılanma Hakkı
2. Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
3. Ayrımcılık Yasağı (Türünü belirtiniz.
Anayasamızda belirtilen ayrımcılık türleri için bakınız)
4. Bilim ve Sanat Hürriyeti
5. Çalışma ve Sözleşme Hakkı
6.
Çevre Hakkı
7. Çocuk Hakları
8. Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı
9. Din ve Vicdan Hürriyeti
10. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
11.
Engelli (Özürlü) Hakkı
12. Haberleşme/Basın Hürriyeti
13. Düşünce ve İfâde Hürriyeti
14. İşkence Yasağı
15.
Kadın Hakları
16. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
17. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
18. Kötü Muamele Yasağı
19. Mülkiyet Hakkı
20. Örgütlenme Hürriyeti
21. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
22. Sağlık ve Hasta Hakkı
23. Seçme ve Seçilme Hakkı
24. Sosyal Güvenlik Hakkı
25. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
26. Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
27. Yaşam Hakkı
28. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
29. Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı

ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR LİSTESİ

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
 • Banka (Özel ve kamu)
 • Belediye
 • Ceza ve Tutukevi
 • Eğitim ve Öğretim Kurumu
 • İl Özel İdaresi
 • Jandarma
 • Kaymakamlık
 • Köy Muhtarlığı
 • Meslek Odası ve Birlik
 • Özel Sektör (Şirket, İşletme, vs.)
 • Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı, vs)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil)
 • Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
 • Şikayet edilen kurum yok
 • Şikayet edilen kurum bilinmiyor

Anayasanın 10.maddesi

Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

1. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, maluliyetinden dolayı ayrımcılık yapılması yasaktır.

2. Kişi, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınması yasaktır.

3. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar


T.C. Günyüzü Kaymakamlığı Kurumsal İnternet Sitesi © 2014
TEL : 0 222 561 72 55 FAX: 0 222 561 72 55 - 56 /117 e-mail: ali.sever@icisleri.gov.tr